حتی یک بار نگفتی: دوستت دارم 

 فکر کن...! کنکور بدهی اما نتیجه اش اعلام نشود!