دیشب شب خیلی مهمی بود،شبی برتر از هزار ماه...
شبی ک فرشتگان و روح نازل میشند...بر کی ؟چرا؟چگونه؟روح؟؟
من سال ها با سوال هام سر کردم،هرچندالان جواب بعضیارو میدونم:)
اما معلومه که الله اعلم....
اون روز ها رو یادت میاد؟روزایی که تو باسر میرفتی ته چاه ولی..
فکر میکردی کاردرستی میکنی؟؟تو...دچار یک فتنه شده بودی...
چقد گریه کردم وحال خوبی داشتم...اما دیروز زیاد حال و هوام اونطوری نبود که باید باشه...
فقد یه دعا داشتم اون هم برای شما بود ظاهرا...
اما ته دعا مال خودم بود...مال همه:)
اولش این وب رو برای خودشمازدم...اما اما..هنوزم همین طوره...
فقط...فقط کمی نمیدونم چی باید براتون بنویسم...
دلم حرم میخواد:(
تاکی دلتنگی؟؟؟