برای کسی که میخواهد انا و علی ابوا هذه الامة را درک کند.

یا بابی انت و امی را از ته دل بگوید...


پ .ن:متاسفم برای سه سال عمری که هدر دادم.

وقتی ک ب حرفات با شوق وذوق گوش میدادم.

متاسفم برای 4 بار ملک سلیمانی که دیدم...

جواب  اینجاست کلیک کن.


ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین...

یا علی