+دعا کنید:)

برای من نه!

برای این آدم برفی کوچکی که در همین حوالی عاشق خورشیدی شده است...


پ.ن: مطلب ب دلایلی پاک شد...


یــــــــــــا عـــــــــــلــــــی