تنت مانند اهواز و نگاهت چون شب شیراز

دلت آشوب تبریز و غمت چاقوی زنجان است . .

یک روح سرما خورده...

اچووووووو 

از سری عکس های جالب ولی بی ربط ب موضوع! :))

یک روح چگونه سرماخوردگیش خوب میشود؟:(

+اللهم اشف کل مرضانا:(

یاعلی