تشنه نبودم وگرنه آب میدادینم

تشنگی و عطش یاد بگیرم باید...

+عرض تسلیت خدمت آقا

ودوستانم...