وقتی حضرت رسول قصد هجرت داشتند و ازجانب خدا مامور شدند حضرت عشق ایشان را از فتنه دشمنان آگاه کرد.شبانگاه دشمنان بر رسول خدا شبیخون خواهند زد...هر قبیله نماینده ای دارد.مشرکین جمع شده اند ومکر میکنند،ولی خدا مکرشان را به خودشان باز خواهد گرداند...

عشقی باید پیدا شود که جان خود ایثار کند.چه کسی به جز علی تاب این عشق را دارد؟

حضرت ایمان می پذیرد با همه وجود.با اشتیاق فراوان.در بستر میخوابد. مردی که خدا به داشتنش افتخار میکند.

علی شان نزول آیه ایست که میگوید کسی هست که جان خود را برای طلب خوشنودی خدا می فروشد..

ربیعتون مبارک