رسول خدا:به من ایمان نیاورده است آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. به من ایمان نیاورده است آن کس که شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد.خشکیده لبان بر لب آب و ز مروت

هم یک لب از آن بر لب تبدار نیامد 

+عباس چه شد تو را؟