_ خواب دیدم نفسم خیلی چاق شده.


+ رژیم بگیر خُب...