گنجشک سرسیمم و مبهوت تو بودم

 آن کودک چشمان تو باسنگ مرا کشت


+:(اینطوری 

+جالبه:)

+زندگی من به چشات گیر کرد و نخ کش شد...