بعضی ها از آن دیوار های کاه گلی اند ساده ی ساده.بی هیچ رنگ شیمیایی و غلیظ و حال به هم زنی. مثل ساده ترین اتفاقاتی که دورو برمان می افتد ،مثل نفس کشیدن،خندیدن،گریستن،پرواز کردن،رقصیدن!!!

بعضی ها رنگین کمانند هفت رنگ و هزار رنگ اما خوب ادای زیبایی را در می آورند که آب از آب تکان نخوده و زیبا ورنگین کمانی بماند.

برخی دیگر برج اند!از آن آسمان خراش هایی که دل آسمان را رنجانده اند و خون به جگرش کرده اند.مصداق کامل کسانی که بعد از جاهلیت اول"تبرج"کردند.زشت و بد ترکیب و خود زیبا پنداری و مغرور و وباز هم زشت!

بعضی ها راهند!بعضی ها همراه.بعض های دیگر گل سر باغچه اند یا سنگ اند،نمای آجری اند،دیوار سفالی اند،زیر زمین اند،اتوبانند،کوره راهند


اما


بعضی ها نه فقط تو وخودت !! از آن خانه های  دنج و گرم و امن و امانند که پنجره ی به آسمان دارد و پرده ای سفید که میرقصد و یک بغل (ترجیحا به اندازه ی بغل خودت!!)گل های شمعدانی صورتی.

که بویش تا ته کوچه هم میرسد و عابر عاشق دلی را مدهوش میکند...