از وقتی که احساساتم کلمه شدند و جاری شدند توسط نوشته هایم ،حالم بهتر است...
اصلا نوشتن برای آدم خوب است.گاهی همین نوشتن دیازپام میشود ،مسکن میشود تا آرام تر شویم...
برای من که احساساتم را با کلماتم نشان داده ام ، برای عکاسی که با عکس هایش، برای شاعری که با شعر هایش...
و برای عاشق و معشوقی که با چشمانشان..
احساس وجود دارد،و وقتی ما آن را ابراز میکنیم آرام تر میشویم
وبه همین دلیل است که ؛نوشتن ،قلم و خواندن
به روح آدمی مرتبطند.. 
و من اینجا روحم آرام میشود:)
برای این مدتی که کنار هم بوده ایم اگر
نظری،
ایده ای
فحشی:)
ویا 
لبخندی
دارید میتوانید این جا برایم بنویسید:)
میخوانمتان            باعشق★☆★☆