باور کنی یا نه باران رحمت است..

آب ؟!!

نه جان من..

.نشان از رحمانیت خداوند دارد...نه تنها بر سر عاشقان خون به جگر و آتش به دل میبارد تا التهاب سینه شان را بکاهد بر سر من و تو هم میبارد.

باور کنی یانه باران رحمت است!

میدانی بر سر گل ها میبارد ولی آدم ها را با احساس های متفاوتی که نسبت به او دارند گلچین نمیکند!

شاید نشان از خورشید دارد ،با قاصدک ها چرخیده و هم جوار  عشق بوده است.

چه کسی میتواند با آمدنش مردگان را (به اذن خدای باران)زنده کند؟!!!

باور کنی یا نه ....