بابا جان تولدتان مبارک❤

.

.

.

امروز و فردا دلتان اگر لرزید

چشمانتان اگر تر شد

حال خوب پیدا کردید 

دعا کنید 

فقط و فقط و فقط دعا کنید

حال ما بدتر از حال یتیم است

و یتیم را هم نمیرانند..

میرانند؟!

التماس دعا ی فرج