گفتند تو ماه کاملی

نبودی...!

من ماه ها را بیشتر از همه میشناختم... تو ماه نو بودی.

من خواب دیده ام....

ماه بالای سر آبادی نبود!بین دو ابرویت بود. داسی شکل بود .از تپه ها بالا رفتیم تا ستاره بچینیم ،ماه کامل نبود اما باد میوزید ستاره ها را به دامن من میریخت.

ماه کامل نبود داسی بود.وسط ابروهایت .گیر کرد به دلم. آه.شما که نمیدانید داسی که به دل آدم گیر میکند چقدر درد دارد...همه ی دلتنگی هایم را درو کرد. ماه کامل نبود...داسی بود

ما چشم دوختیم به آسمان.دوختیم به ستاره ها...به دب اکبر.به ماه نو.

به لبخند آسمان.

من نبودم که بگویم:ماه نو را بیشتر از ماه کامل دوست دارم. آخر میدانید جا برای بزرگ تر شدن دارد.جا برای ماه تر شدن دارد.ماه نو ماهیست که هر روز ماه تر میشود...

#ماه_بر_وزن_آه