خوابم میاید.آنقدر که اگه هزار سال هم بخوابم باز خوابم میاید...

امروز و چند روز پیش دلم از خودم شکسته است.انقدر سیاه شده ام که میفهمم بالاتر از سیاهی رنگی نیست.

تابستانم..این گرما شروع شده است.شاید بخواهم که خیلی چیزهارو عوض کنم..

امروز هم دیر وقته....ولی امروز هنوز تموم نشده!

شروع با نام تو آغاز میشود!یا علی

11تیر 95