شدیدا به یک نفر برای اینکه بیاید درگوش من بگوید ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلىٰ

نیازمندیم...


* خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است!