این جا تو مدام تکرار میشوی...

از هر انعکاس نقشی به دلت میماند و از هر ذکر پژواکی.

 این جا که شکستی میفهمی شکسته ها مهربانتر و روشن ترند،صاف ترند... اگر دلی شکست بدانی، سازی که شکست خوش آهنگ تر است.

اینجا از میان راه هایی که عبور کرده ای میرسی به بلندای نور .....

بعد از مسافت طولانی راه ها،رواق ها، این راه به زیر سقف بلندی منتهی میشود... بلند بلند.آبی آبی..زرد زرد...عشق عشق... اینجا آینه ها به تو خواهند گفت اگر شکسته ای، اگر دل دل شده ای بیا! ما هم همانند تو ایم..

که اگر تو  از راه های طولانی گذشتی، گرد و خاک را از دلت کندی و  هزار تکه شدی 

توانسته  منیت را به پای اوییت او قربانی کنی، دیگر اثری از خود در آینه ها پیدا نمیکنی