_چرا مثل مرغ پرکنده بال بال میزنی؟

_سرکنده بودیم بال روهم نمیزدیم.

مولوی با اون مثنوی درازی  که داره  باز به خودش لقب خاموش داده.چرا  همین یه آواز کوکوی منو تاب نمیآرید؟

_سه روز زبون به دهن بگیر نمیمیری.

_حلاج رو هم تو  سه روز کشتن....