1.گفت این ها قرآن را مهجور گرفتند

2.طبقه ی دوم کتابخانه ام دارد دیگر پر میشود از رمان های خارجی و ایرانی

3.از شما خجالت کشیدم

4.خواهر کوچکه جز اول قرآن را حفظ کرد

5.هل تنافس المتنافسون؟

6.از علق شروع کرده ام. به ترتیب نزول. انگارکه آیه  آیه دارد به تو نازل میشود

7.اول راه می افتند ،بعد می دوند. بعدش میرسیم به کوه نوردی و صخره نوردی دیگر....پس ترتیب نزول حکمتی دارد که آنطوری نازل شده است.

8.قاری خوش صدای محبوبم..

9.دارم فکر میکنم سنی یا شیعه بودنش تاثیری دارد ؟

10.خجالت میکشم که آیه های ولایت را که کم هم نیستند با صدای او بشنوم.

11.قاری را عوض میکنم.یک قاری دیگر انتخاب کرده ام.یک قاری شیعه...

12.میفرماید این قوم قرآن را مهجور گذاشتند به رابطه ی قرآن و شما و ثقلین و قرآن ناطق فکر میکنم...

13.و من الله توفیق

14.قفسه ی دوم کتابخانه ام که داشت پر میشد خجالت کشیدم از کتابی که آن گوشه بود و من دلیل  پیدا میکردم برای خواندنش...

15.علی....علی...علی...

16.حسین...حسین...حسین...

17.ابراهیم آنروز شما را خواسته بود...

عیدمان مبارک