گاهی یک کار خیلی به ظاهر کوچک در نظر ما در نزد خدا خیلی بزرگ است.چه خیر و چه شر.گاهی به واسطه عمل خیر و نیتی که داشته ایم و حتی آن را فراموش کرده ایم خدا رحمتش را بر ما نازل میکند.ولی وای به حال ما که گاهی فراموش میکنیم سبک شمردن گناه ،خود گناه بزرگی است.تکرار گناه های کوچک گناه کبیره است.لبخند قطامی است  که از زنا بد تر است...!!!

خدایا به برکت این روزها که هرکه را در شب های عزیزی مانند قدر و عرفه نیامرزیده ای در این روز ها می آمرزی مارا از شرک های خفی،پلیدی باطن سیاهی،سیاهی و سیاهی نجات بده...

اللَّهُمَّ مَوْلاَیَ کَمْ مِنْ قَبِیحٍ سَتَرْتَهُ ‏وَ کَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلاَءِ أَقَلْتَهُ

وَ کَمْ مِنْ عِثَارٍ وَقَیْتَهُ‏ وَ کَمْ مِنْ مَکْرُوهٍ دَفَعْتَهُ 

وَ کَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِیلٍ لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ