تو مصداق کامل

من عشق، فکتم و عفف و صبر، فمات مات شهیدا و دخل الجنة"

برای من هستی....