دلی که شکست و اشک هایی که آمدند و رفتند. دلی که شکست ...میگوید دل شکسته مثل ساز شکسته است. خوش آهنگ تر است میگویم ساز شکسته را که کسی نمیخرد میگوید خریدار اینجا خاکی تر و خسته تر، دوست تر دارد.
هیچ کس ندید گریه های دختری دل شکسته را که هیچ گاه فکر نمیکرد برود و در دستشویی دانشگاه گریه کند که کسی اشک هایش را نبیند...
خودم جان تو خوب بمان...برای هر کاری که میکنی دلیلی داشته باش هرچند که آن دلیل اشتباه باشد.خودم جان گریه کردی ولی ببخش که آرام شوی...
شاید هدیه و تسکین تو بعد آن همه گریه و دلشکستی همان دیدار گرم دوست در یک عصر سرد پاییزی بود....
شاید که جواب تو همان فال حافظی بود که گرفتی و تعبیر شد...
خودم جان گریه کن ،آه بکش ولی ببخش...
خودم جان آه بکش آه اسم خداست...آه ملکوت را میلرزاند....