میگفت:اضطراب ها زاده ی انتظار هاست


حالا دیگر نه منتظر میشوم،نه دلتنگ.حتی وقتی روز تولدم میگذرد و تبریک نمیگویند،حالم را نمیپرسند،نگاهم نمیکنند،جوابم نمیدهند،وقتی هیچ چیز خوب نیست،وقتی خوب نیستم،وقتی دیگر انتظار ندارم بهترین باشم و حالا خودمم. خودم بودن راحت است. یک خودم آرام را بیشتر از یک خودم مضطرب و منتظر دوست دارم....

دیگر مهم نیست که مهم نیستم: )فقط کمی د ل ش ک س ت ه ا م

دیگر مهم نیست...