کسی بود

که چیزی

حوالی رگ گردنش

در اعماق چشمانش

و سمت چپ قفسه سینه اش

سنگینی میکرد.....