اسکار خوش مزه ترین و خوشگل ترین و خوش عکس ترین چیز دنیا میرسد به

این 

بچسبد به:

خوب بود این مردم

دانه های دلشان پیدا بود.....