این که سرانه ی مطالعه در این کشور کم است و ما آدم ها کم حوصله ای هستیم به تازگی بر من ثابت شده است...
این بی حوصلگی به بلاگر ها نیز سرایت کرده است و من به عینه دیده ام که خواننده ی پست های طولانی ولو با مطلب مهم هم کم میباشد!!!
_باور کنید:|
_آخه چه وضعشه؟
_جهان رو به زوال واقعیست:-_____-