آدم یک وقت هایی،خوابی که میبیند انقدر خوب است که دوست دارد سرنوشت اصحاب کهف را پیدا کند...

اصلا این روز ها که روزهای فراق اند را بخوابد تا آمدنش یا اقلا بمیرد،این روز ها حتی نفس کشیدن بدون او هیچ دردی را دوا نمیکند.