پروردگارا، پروردگارا....

 پروردگارا از کجا برایم خیرى هست، درحالی که جز نزد تو یافت نمى شود، و از کجا برایم نجاتى است، درحالیکه جز به تو فراهم نمیگردد، نه آن که نیکى کرد از کمک و رحمتت بی نیاز شد، و نه آن که بدى کرد و بر تو گستاخى روا داشت،از عرصه ی قدرتت بیرون رفت.


.

نور بعد از تاریکترین ساعات شب طلوع میکند

سلام نام خداست

سلام:)

*انت الخیر...الخیر فی ما وقع:*