این دو روز را به اندازه ی نوزده سال بزرگ تر(پیرتر)شده ام.