بی شک  آرزوها 

تک به تک 

جایی منتظر مایند

تا بعد قطع امید ازآنان 

به وقوع بپیوندند...


+صیادی که آهویی را رها کرده ،آهو به دنبالش بازخواهد گشت

ولی در پی آهو  بودن اورا ترسانده و بیشتر خواهد گریخت.

🌛