اینکه آغوشت را برایم باز کرده ای و داری به نام کوچک صدایم میزنی،اینکه داری از رگ گردن میبوسیم
این روزها معجزه را تو را به خود خیلی نزدیک احساس میکنم...