روزها به تو فکر میکنم 

شب ها خوابت را میبینم

برای عاشق شدنمان  زمان دیگری باید پیدا کرد...آه نوشت:راست گفتی نه به من فکر میکنی نه خوابم را میبینی؟