شده ام بچه ی مریض تب کرده ی روبه تشنجی که اورا به زور زیر چندتا پتو کنار  بخاری در یک بعدازظهر سگی خوابانده اند تا خوابش ببرد. 


تو خود بخوان حدیث مفصل ازین مجمل