پیدا شو چو ماه نو گاهی به خانه ی من
تا ریزد گل از رخت در آشیانه ی من :')