خدا وقتی به پولت برکت میده که با هشت هزار تومن سه تا  کتاب خوب بخری