1.فال های نیمه شبی....

2.فال برای آدم های مردد است.آدم های بایقین فال نمیگیرند

3.بزرگ شدن چقدر درد دارد

4.مثل زنده پوست کندن گوسفند

5.گوسفند را هم قبل از سر بریدن آب میدهند

6.تشنه ام.چراغ ها خاموش است.بخچال دور....

7.آب حیات...

8.من شنیدم سر عشاق به زانوی شماست...

از همان رو ز س ر م م ی ل ب ر ی د ن د ا ر د

9.جشنواره نزدیک است.....

مرگ هم

10.دانشکده نزدیک است.....

مرگ هم....


به چالش شش کلمه دعوت شده ام.به خاطر خدا یعنی قربه الی الله 

یک جمله شش کلمه ای،مصرع شش کلمه ای... شش کلمه ی با مفهوم....چیزی برایم بفرستید.

خدایا.....

پناه به تو از گریه های نصفه شبی... 

نمیدانم این موقع ها خدارا با چه اسمش صدا بکنم؟