۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کو؟کو؟» ثبت شده است

شش کلمه

1.فال های نیمه شبی....

2.فال برای آدم های مردد است.آدم های بایقین فال نمیگیرند

3.بزرگ شدن چقدر درد دارد

4.مثل زنده پوست کندن گوسفند

5.گوسفند را هم قبل از سر بریدن آب میدهند

6.تشنه ام.چراغ ها خاموش است.بخچال دور....

7.آب حیات...

8.من شنیدم سر عشاق به زانوی شماست...

از همان رو ز س ر م م ی ل ب ر ی د ن د ا ر د

9.جشنواره نزدیک است.....

مرگ هم

10.دانشکده نزدیک است.....

مرگ هم....


به چالش شش کلمه دعوت شده ام.به خاطر خدا یعنی قربه الی الله 

یک جمله شش کلمه ای،مصرع شش کلمه ای... شش کلمه ی با مفهوم....چیزی برایم بفرستید.

خدایا.....

پناه به تو از گریه های نصفه شبی... 

نمیدانم این موقع ها خدارا با چه اسمش صدا بکنم؟


۴ نظر
ماه نو

نامکلامات...

_چرا مثل مرغ پرکنده بال بال میزنی؟

_سرکنده بودیم بال روهم نمیزدیم.

مولوی با اون مثنوی درازی  که داره  باز به خودش لقب خاموش داده.چرا  همین یه آواز کوکوی منو تاب نمیآرید؟

_سه روز زبون به دهن بگیر نمیمیری.

_حلاج رو هم تو  سه روز کشتن.... 

۶ نظر
ماه نو